ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางโกระเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   
 
   

 ด้วย อบต.บางโกระเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตตำบลบางโกระ

 
คุณสมบัติ
 
1. เป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2506 (ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2566)
 
2. เป็นผู้ไม่ได้รับสวัสดิการรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
 
1. บัตรประชาชนตัวจริง
 
2. ทะเบียนบ้านตัวจริง
 
3. สมุดบัญชีเงินฝาก (ธนาคาร ธกส.สาขาโคกโพธิ์) ของผู้มีสิทธิ หรือผู้รับมอบอำนาจ
 
กรณีเป็นผู้รับมอบอำนาจต้องมีใบมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ จำนวน 1 ฉบับ)
 
ระยะเวลาลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ทั้ง 2 ช่วง ได้แก่
 
- ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564
 
- ช่วงที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2565 
 
ณ  อบต.บางโกระ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
 
                    ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้
 
ทั้งนี้ หากผู้สูงอายุมีการย้ายภูมิลำเนาไปพื้นที่อื่น จะต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพฯ กับสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่โดยเร็ว เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ อย่างต่อเนื่อง
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อบต.บางโกระ  เบอร์โทรศัพท์ 073 - 432823
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564